Pravidla Gravel & MTB Serie

Cyklistické závody na kolech typu „gravel bike“, cyklokrosových kolech a horských kolech. Závody jsou vypsány jako samostatné podniky. Výsledky závodů se nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů. Závody se neřídí pravidly žádné sportovní autority.

Věkové kategorie

Kat.

Popis

Ročník

GM 15-39

Gravel Muži 15-39 let

2006 - 1982

GM 40+

Gravel Muži 40 +

1982 a starší

GZ 15+

Gravel Ženy 15 +

2006 a starší

BM 15-39

MTB Muži 15-39 let

2006 - 1982

BM 40+

MTB Muži 40 +

1982 a starší

BZ 15

MTB Ženy 15 +

2006 a starší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující dosažení stanoveného věku v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.

Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu přihlášených závodníků budou tito závodníci zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.

Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS). Dále v místě závodu pomocí jednotného přihlašovacího formuláře a terminálu.  

Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS a přihlášky na prezenci v místě závodu. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce.

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu, a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.

Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.

Startovní čísla a startovní listiny

Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení. Závodník obdrží při prezenci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem, kterou upevní na řídítka. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat.

Průběh závodu a trať

Závody rozdělujeme do dvou typů. Rozdíl je v počtu a délce měřených úseků. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati (tzv. „na oči“). Výjimkou je pouze závod v Hustopečích, kdy je trasa dopředu známa. Trénink na trati závodu je zakázán.

Start – cíl

V případě jedné měřené trasy tzv. „Start – cíl“, účastníci startují hromadně. To znamená, že všichni jezdci startují na dané trati ve stejném čase.

Závodníkům se měří celkový čas okruhu.

Rallye


Závod se skládá z měřených úseků „RZ“ a tzv. transferů.
V případě rallye, vyjíždění účastníci na trasu závodu v předem určených skupinkách v předem přiděleném čase.
Počet RZ oznámí pořadatel nejpozději v den závodu při předstartovní rozpravě.
Transfery se neměří a slouží k přesunu závodníků z cíle jedné RZ na start RZ následující.
Závodníci se mohou přesouvat v libovolných skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.
RZ jsou vedeny převážně po lesních a polních cestách s různým povrchem.
Tratě nejsou extrémně technicky náročné. Transfery mohou být vedeny po veřejných komunikacích.
RZ a transfery jsou rozmístěny na okruhu o délce cca 50 km. Závodníci absolvují tento okruh jedenkrát.
Pořadatel může stanovit časový limit pro absolvování celé trati. Odpočet limitu začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo časový limit prodloužit. Jedná se o případ, kdy více než 20% závodníků překročí stanovený limit.
Trať začíná transferem nebo RZ. Pokud trať začíná transferem, startují závodníci z určeného místa dle startovní listiny. Interval a velikost startujících skupin je uvedena v propozicích závodu. Jednotlivé skupiny jsou seřazeny dle startovních čísel. Do jednotlivých RZ závodníci startují jednotlivě v pořadí dle vlastního uvážení v intervalech 30-60 sekund na pokyn startéra.
Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.
V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit, nebo upravit počet RZ. V tomto případě budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci, s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.

Značení

RZ / trasa jsou vyznačeny pomocí vytyčovací pásky, brankami a směrovými značkami. Místa na trati, kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být označena po obou stranách trati a v zatáčkách alespoň na vnitřní straně.

Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené po obou stranách trati, musí závodník projet oběma koly ve vytýčeném koridoru.

Pokud závodník vybočí z trati, musí se na trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.

Závodník je povinen držet se přirozené linie cesty nebo trailu.

Závodník je odpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.

Závodníci všech kategorií absolvují stejnou trať.

Transfery mezi RZ jsou vyznačeny pouze v mapě, kterou závodník dostane nejpozději ráno v den závodu při rozpravě. Výjimkou je závod Start – Cíl, kdy je trasa označená celá.

Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech

První tři závodníci v pořadí vypsaných kategorií obdrží medaile a věcné ceny. Vyhlášení proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu. Závodník je povinen si cenu převzít osobně v rámci slavnostního vyhlášení v den závodu. Pokud tak neučiní, ztrácí na ni nárok.

Povinná výbava

Kolo musí být poháněno výhradně lidskou silou. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.

Kolo musí být vybaveno na sobě nezávislými a funkčními brzdami na předním a zadním kole.

Je zakázáno používat kovové hroty vyčnívající nad povrch pneumatik.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat technickou způsobilost kola kdykoliv během závodu.

Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět žádné výměny jednotlivých součástí, s výjimkou duší a plášťů. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si závodník zajišťuje svépomocí nebo s pomocí mechanika neutrálního depa.

Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální neutrální servisní zónu, s výjimkou pomoci od mechanika neutrálního depa.

Certifikovaná cyklistická helma, kterou musí mít závodník nasazenou a správně upevněnou po celou dobu jízdy na kole.

Porušení pravidel a penalizace

Závodník porušuje pravidla:

V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.

V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to i mechanické, s výjimkou neutrálního depa.

V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.

Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla, nebo čipu.

V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA).

Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické pomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku.

Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo k tomu vyhrazená místa.

Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli.

Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelné po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník povinen neprodleně informovat pořadatele.

Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel

  • slovní napomenutí
  • časová penalizace
  • diskvalifikace

O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje závodníka ředitel závodu nebo pořadatel. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať. Neznalost pravidel, se nepřipouští jako omluva.

Protesty

Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ostatní ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů pořadatele, se považují za oficiální.

Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, které by jeho účastí v závodu představovaly zdravotní riziko.

Závod se jede za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele.

Závodníkům se doporučuje zřízení úrazového pojištění.

Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.

Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu základní technickou servisní podporu tzv. „neutrální depo“.

Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.

Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky.

Pořadatel

Kolo pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha, IČ: 03401707

Hlavní partneřiKooperativa
Veolia
Cardion
OFICIÁLNÍ PARTNER MOBILITYŠkoda nové
PartneřiČeská spořitelna
211
Nutrend
lawi
T-mobile
Oficiální DodavateléBeko
Playstation
Znovín Znojmo
Harfa
MTBiker
TKF
Birell
Alltraining
Austria
Sporthelp
Pan Pompo
Tchibo
Lipence
Rajec
ČD CARGO
Dodavatelé cenLoap
Kilpi
Horalky
Craft
CYKLISTICKÁ SEKCETREK
GIANT
Rock Machine
Generální Mediální PartnerTV NOVA
Hlavní Mediální PartneřiiSportcz
Impuls
Sport
iDnes Premium
Mediální Partneřimtbs.cz
Cyklistickey
za podporyCentrum rehabilitace a sportovni pece
FTVS NOVE
Kudy Z nudy černé